Verwerkingsverantwoordelijke

Riscon Arnhem B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hier weergegeven.

Op welke grondslagen verwerkt Riscon Arnhem persoonsgegevens?

Dit kan doordat u gebruikmaakt van onze diensten. Ook kan het zo zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat wij deze tijdens het uitvoeren van een opdracht in bezit hebben gekregen.

Met welk doel verwerkt Riscon Arnhem uw gegevens?

Wij verzamelen gegevens met een doel. Hierbij voldoen wij aan het doelmatigheidscriterium.

  • Beveiligingsopdrachten;
  • Uitvoeren van pre-employment onderzoeken;
  • Uitvoeren van recherche onderzoeken en
  • Uitvoeren van de eigen administratie.

Riscon Arnhem verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de beginselen van verwerking (artikel 5) en de grondslagen (art. 6) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt zal Riscon Arnhem zorgdragen dat de betrokkene tijdig wordt geïnformeerd over de van toepassing zijnde grondslag en de verwerkte gegevens.

Bewaartermijnen

We verzamelen persoonsgegevens altijd voor een bepaald doel. Dat doel moet duidelijk zijn en vooraf bekend. Wij verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • Uitvoeren van specialistische beveiligingsopdrachten;
  • Het doen van een screening;
  • Een onderzoek naar laakbaar, strafbaar of ander onderzoek waardig gedrag;
  • Het voeren van onze eigen administratie.

Riscon Arnhem verwerkt persoonsgegevens op basis van het verwerkingsbeginsel (artikel 5) en de grondslag (art. 6) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt zal Riscon Arnhem zorgdragen dat de betrokkene tijdig wordt geïnformeerd over de van toepassing zijnde grondslag en de verwerkte gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Riscon Arnhem verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is op basis van de benoemde doeleinden. Ook kan Riscon Arnhem derden inschakelen om, in opdracht en onder regie, werkzaamheden voor haar uit te voeren waarbij gegevens worden verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De betrokkene heeft onder andere het recht om Riscon Arnhem te vragen of wij persoonsgegevens van hem/haar hebben verwerkt en om deze vervolgens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Indien de persoonsgegevens met toestemming zijn verwerkt, kan deze toestemming worden ingetrokken.

U kunt voornoemde verzoeken sturen naar info@risconarnhem.nl waarna Riscon Arnhem op basis van feiten, omstandigheden, termijnen en de AVG zal beoordelen of uw verzoek zal worden gehonoreerd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij vooraf uw identiteit moeten vaststellen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.
U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Riscon Arnhem neemt de bescherming van gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Riscon Arnhem heeft alle maatregelen getroffen die zij op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient te nemen.